ସହାୟତା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ

FAQ

ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି?

ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଫ୍ରିଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ମେଣ୍ଟେଲ୍, 3D ଷ୍ଟିମ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍, ଏମ୍ବେଡ୍ କିମ୍ବା କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ, ତିନିପାଖିଆ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ ଏବଂ L ଆକୃତିର କୋଣାର୍କ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ |ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିବିଧ ପସନ୍ଦକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖୋଦିତ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ yles ଳୀ ସହିତ ଫ୍ରିଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ମେଣ୍ଟେଲଗୁଡିକର ବିଭିନ୍ନ ଶ yles ଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ |

ଏକ 3D ବାଷ୍ପ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କ’ଣ?

ଆମର 3D ଷ୍ଟିମ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମାଣୁକରଣ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ବ୍ୟବହାର କରେ |ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର ଅଗ୍ନି ଚଟାଣକୁ ପ୍ରକୃତ ନିଆଁର ରୂପ ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତ ଅଗ୍ନି ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏକ ଉଷ୍ମ ଆମ୍ବିଆନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରେ |

ଆପଣଙ୍କର ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଅଗ୍ନି ଚଟାଣର କେଉଁ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି?

ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |ସାଧାରଣ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଟାଇମର୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍, ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |

କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ସନ୍ନିବେଶ କିପରି ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ?

କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ସନ୍ନିବେଶ କରିବା ସରଳ ଅଟେ |ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ଥାପନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଷ୍ଟେପ୍-ଷ୍ଟେପ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସ୍ଥାପନାକୁ ସହଜରେ ଏବଂ ନିରାପଦରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ |ସଂସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କ issues ଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଗ୍ରାହକ ସେବା ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ |

ଅର୍ଡର ବିତରଣ କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ?

ଆମର ବିତରଣ ସମୟ କ୍ରମର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |ସାଧାରଣତ ,, ଥରେ ଆପଣ ଜମା ପ paid ଠ କରି ସମସ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ବିବରଣୀ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରମରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ |

- ନମୁନା ଅର୍ଡର ବିତରଣ ସମୟ: ସାଧାରଣତ 3 3-7 ଦିନ |ଅର୍ଡର ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପରେ ଏଥିରେ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରିବହନ ସମୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |

- ନିୟମିତ ଆକାର ଉତ୍ପାଦ: ସାଧାରଣତ 20 20-25 ଦିନ |ଏହି ବିତରଣ ସମୟ ଆମର ମାନକ ଆକାରର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ |

- କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ: କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସାଧାରଣତ more 40-45 ଦିନର ବିତରଣ ସମୟ ସହିତ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ କଷ୍ଟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ଶିଳ୍ପ କରିବାକୁ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଅଛି |

ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମୟଗୁଡିକ ଆନୁମାନିକ ଅଟେ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବିତରଣ ସମୟ ଉତ୍ପାଦନ ଚକ୍ର, ଅର୍ଡର ପରିମାଣ, ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କାରଣରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ |ସମଗ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଅଦ୍ୟତନ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ |

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିତରଣ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସହାୟତା ପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରାହକ ସେବା ଦଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ |

ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଶ style ଳୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ କି?

ହଁ, ଆମେ କଷ୍ଟୋମାଇଜେସନ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଦିତ କିମ୍ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ yles ଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଛିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆକାର ଏବଂ ରଙ୍ଗ ସଜାଡିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |ଦୟାକରି ଆମର ଗ୍ରାହକ ସେବା ଦଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁକୂଳ କରିବ |

ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକରେ ପରିବେଶ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଛି କି?

ଆମେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ସମ୍ଭବ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଖୋଜୁ |ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲ ଏବଂ ଭ ograph ଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ |ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିବେଶ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମର ଗ୍ରାହକ ସେବା ଦଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ମୁଁ କିପରି ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଅଗ୍ନି ଚଟାଣର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଫା କରିବା ଉଚିତ୍?

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ବିସ୍ତୃତ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହିତ ଆସିଥାଏ |ସାଧାରଣତ ,, ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ଚଟାଣର ବାହ୍ୟ ସଫା କରିବା ଏବଂ ପରମାଣୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଟିଳ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମାନୁଆଲରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଉ |ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଫା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |

ତୁମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସେ କି?

ହଁ, ଆମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ 2 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁ ଏବଂ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଗ୍ରାହକ ସେବା ଦଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ |

ମୁଁ ତୁମର ଉତ୍ପାଦ କେଉଁଠାରେ କିଣିବି?

ଆପଣ ଆମର ସ୍ independent ାଧୀନ ୱେବସାଇଟରେ ସିଧାସଳଖ ଆମର ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ |ଆମେ ଅନେକ ବିତରକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁ, ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ କିଛି ଭ physical ତିକ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ |ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମର ଗ୍ରାହକ ସେବା ଦଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ |

ମୁଁ କିପରି ଗ୍ରାହକ ସେବା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବି?

ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆମର ଗ୍ରାହକ ସେବା ଦଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ |ଆମେ ତୁମର ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ଦେବୁ ଏବଂ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ |